Voor het implementeren van een oplossing maakt R5-projects gebruik van een 5-tal fases om projecten gecontroleerd uit te voeren en onvoorziene effecten zoveel mogelijk uit te sluiten. De methode die R5-projects hiervoor gebruikt is: PRINCE2. PRINCE2 maakt gebruik van de beproefde methode “wie, wat, waar, wanneer en hoe”, waarbij PRINCE2 dit toegespitst heeft op het opleveren van een product. R5-projects hanteert een pragmatische PRINCE2 methodiek, waarbij wij het gebruik van PRINCE2 afstemmen op de omgeving, omvang, complexiteit, belangen, mogelijkheden en risico's van het project.

De 5 fases die R5-projects definieert voor een project zijn:

Research
Via een korte maar gedegen research (quickscan) wordt de huidige IT (infrastructuur) architectuur in kaart gebracht. Aansluitend toetsen wij of er mogelijke verbeteringen te definiëren zijn. De uitkomsten hiervan worden vergeleken met de huidige omgeving en worden gepresenteerd via een business case. Op basis van Return on Investment (ROI) of Total Cost of Ownership (TCO) berekening, krijgt u een duidelijk beeld van de investeringen en een gedegen stappenplan.

Route
In overleg wordt op basis van de inventarisatie en het advies een plan van aanpak opgesteld, zodat  invulling gegeven kan worden aan de business case. De route naar een succesvol projectresultaat wordt gezamenlijk met de klant in een Plan van Aanpak (PvA) of Project Initiation Document (PID) vastgelegd. Het PID bevat minimaal de volgende onderdelen: Projectdefinitie, Projectaanpak en Projectbeheersing.

Referentie
Het uitvoeren van een pilot, referentie case, is een integraal onderdeel van een project. Deze pilot heeft als doel om de verwachte voordelen en nieuwe functionele situatie op een kleine schaal te testen, buiten de operationele omgeving. Na afloop van de pilot wordt aan de hand van vooraf opgestelde criteria de business case en het plan van aanpak getoetst.

Realisatie
Na de pilot en het eventueel aanpassen of verfijnen van de business case en het plan van aanpak, wordt gestart met de realisatie van het product. Op gezette tijden wordt over de voortgang gerapporteerd. Bestaande beheerprocessen worden indien nodig aangepast zodat het op te leveren product daadwerkelijk in productie kan worden genomen. Alle operationeel verantwoordelijken zijn in staat om hun gewijzigde dan wel aanvullende taken naar behoren uit te voeren.

Resultaat
Na oplevering wordt door R5-projects het project afgebouwd zodat alle betrokken middelen (personen, hardware, software, etc.) weer volledig gericht zijn op het bedrijfsdoel. Tenslotte wordt de projectdocumentatie opgeleverd en wordt afgesloten met een evaluatie van het totale project. De “lessons learned” presenteren wij aan het bedrijf met eventuele adviezen voor verdere verbetering van de ICT bedrijfsvoering.